תנאי שימוש

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר "בארוקוק", אנא קיראו היטבה תקנון זה מכיוון שהוא הבסיס להתקשרות עם החברה לכל רכישה שתבוצע ולכל דיון משפטי.
 2. אתר בארוקוק (להלן "האתר") מנוהל ומופעל ע"י חברת ר.ד.ע תמרי בע"מ (ח.פ 513200352).
 3. אתר בארוקוק הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל, באתר זירת מכירות המציעה ללקוחות מוצרים ממיטב היצרנים.
 4. השימוש באתר והקניה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 5. באתר תתבצענה רכישת מוצרים המוצעים באתר לרכישה במחיר הנקוב באתר.
 6. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנד האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, על פי תקנון וכללי השתתפות אלו, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות בארוקוק על פי תקנון זה.
 7. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהפך.
 8. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לחברת ר.ד.ע תמרי בע"מ באמצעות אתר האינטרנט באמצעות טופס "צור קשר" או באמצעות טלפון מס' 08-8597085.
 9. ר.ד.ע תמרי בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מדי פעם בפעם. לקבלת הגרסה העדכנית אנא הקפד להתעדכן באתר בארוקוק. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת ולכל רכישה. תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה ביום 18 באוקטובר 2015.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה באתר

 1. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באת בכפוף לתנאי תקנון זה.
 2. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחלופין תייר הנמצא בארץ כדין.
 3. פעולת רכישה של מוצרים באתר נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד (הרכישה בפועל מתבצעת באמצעות שירות PayPal או בהזמנה טלפונית).
 4. על המשתמש להיות בעל כתובת בישראל למשלוח המוצר.
 5. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על-ידי בארוקוק הוא קבל אישור הרכישה מ-PayPal או חברת האשראי לביצוע עסקית הרכישה. לא התקבל אישור במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על-ידי הרוכש.
 6. בארוקוק רשאית למנוע ממשתמש למנוע מלבצע רכישות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש באתר.
  2. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
  3. המשתמש ביצע מעשה או מחדש שי בו כדי לפגוע בבארוקוק או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כלשהו.
  4. המשתמש מתגורר באיזור אליו דואר ישראל לא מבצע משלוחים.
 7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המוצרים המוצעים למכירה באתר

 1. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. לעתים ייתכנו טעויות צילום /ואו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם בתום לב נפלה טעות מהותית בתיאור המוצר, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששולם.
 2. המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחירים הינם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר כולל מע"מ ודמי משלוח בדואר רשום.
 3. בארוקוק תעדכן אם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן. בוצעה הזמנה ולאחר מכן הוברר כי המוצרים שהוזמנו כבר אזלו מהמלאי יודיע על כך האתר לצרכן תוך 10 ימי עסקים ויאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.

אופן ביצוע פעולת רכישה

 1. הרכוש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתר בארוקוק.
 2. בארקוק לא תהיה אחראית לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהזנת או ממתן פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. הרוכש מתבקש לבדוק היטב את פרטי ההזמנה טרם אישורה באתר.
 3. אספקת המוצר תבוצע לכותבת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
 4. בארוקוק מתחייבת לשמור על פרטיות הרוכש. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של בארוקוק בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי (ו/או PayPal) לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק לצורך ביצוע המשלוח. הרוכש מסכים כי בארוקוק תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 5. מערכת המחשב של בארוקוק מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר זה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה

 1. זכותו של הרוכש ע:פ ס' 14ג (ג)(1) לחוק הכנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לבטל בכתב את עסקת הרכישה ("מכר מרחוק") על ידי הודעה בכתב למשרדי בארוקוק באמצעות טופס "צור קשר" באתר זה או בפקס 08-8598951 בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
 2. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל סוג שהוא אל משרדי בארוקוק על פי תיאום מראש. למען הסר ספק, מוצר שנעשה בו שימוש לא יהא ניתן להחזרה.
 3. תוצאות ביטוח העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.
 4. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למשרדי בארוקוק על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי למשרדי בארוקוק על פי תיאום מראש. ככל שיבקש הרוכש כי בארקוק תוביל את המוצר המוחזר אליה, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור ואת על פי עלויות ההובלה המקובלת על בארוקוק.
 5. זיכוי יבוצע רק במשרדי בארוקוק על פי תיאום מראש, ובכפוף להחזרת המוצר לבארוקוק כאמור לעיל והתנאים להלן.
 6. זיכוי עבור החזרת מוצר יעשה על פי ערכו של המוצר ביום הקניה. מוצר שנרכש באתר יתקבל עבורו זיכוי במזומן במשרדי בארוקוק על פי תיאום מראש או בדרך של זיכוי חשבון כרטיס האשראי, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של בארוקוק.
 7. בכל מקרה של בקרשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה של מוצר פגום), על הרוכש להחזיר את המוצר ככל הניתן באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם, קלקול ומבלי שנעשה בו שימוש מכל מין וסוג. החזרת המוצר לבארוקוק תעשה בדואר על חשבונו של הרוכש.
 8. ככלל, יש לשים לב כי החזר כספי על מוצר שנרכש בקופון יהיה בהתאם לערך העסקה. כמו כן, לא יוחזר מוצר שאריזתו שוחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון.
 9. בהתאם להוראת חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית בארוקוק לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
 10. כמו כן, במקרה של ביטול עסק כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית בארוקוק לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
 11. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

אופן התשלום

 1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי ו/או PayPal.
 2. כל המחירים המוצגים באתר בארוקוק כוללים מע"מ והוצאות משלוח בדואר רשום.

אחריות ושירות

 1. חברת ר.ד.ע תמרי בע"מ תיתן אחריות לכל פגם בייצור אשר נתגלה במוצר. חברת ר.ד.ע תמרי בע"מ לא תיתן אחריות למוצר אשר נשבר כתוצאה משימוש לא נכון.
 2. בארוקוק לא תהיה אחראית על הטיפול במוצר שהתבצע על ידי הלקוח.
 3. בארוקוק לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.
 4. בארוקוק אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. בארוקוק לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הרוכש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת הזמנה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.
 5. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לגולש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו של לצרכיו ולדרישותיו.
 6. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר בארוקוק הינם חדשים וחלים עליהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

אספקת והובלת המוצרים

 1. המוצרים יסופקו לרכוש על ידי דואר ישראל.
 2. בארוקוק לא תישא בכל חברות שהיא בגין מתן כתובת דואר שגויה.
 3. בארוקוק תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידי מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל (בכפוף לאמור לעיל) שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 14 ימי עסקים מהמועד בו אושרה עסקת ההזמנה ע"י חברת האשראי ו/או PayPal, אלא אם נכתב אחרת באתר.
 4. יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים בדואר, בארוקוק תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכשה כל טענה ו/או תביעה נגד בארוקוק ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לעיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי – דואר ישראל.
 5. בארוקוק תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדך המכירה של המוצרים. בארוקוק מתחייבת לספק רק מוצר אש שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי ו/או PayPal.
 6. בארוקוק לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של בארוקוק לרבות שביתות וכיו"ב.
 7. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית בארוקוק תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 8. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בתנאי שימוש אלה או באתר כוללים רק את חישובים של ימי עסקים (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

תנאים נוספים

 1. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בארוקוק יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר בארוקוק, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסק אשר שיעורים עולה על 5%, רשאית בארוקוק להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
 2. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה בארוקוק רשאית לבטל את עסקת הרכישה בל מועד עד אספקתו לרוכש.
 3. במידה שיתברר לבארוקוק כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו /או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה בארוקוק רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרכוש.
 4. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב בארוקוק לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ו/או PayPal, לפי העניין, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
 5. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני הלוגו וכיו"ב הינם בעלותה הבלעדית של בארוקוק ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור בארוקוק בכתב מראש.
 6. רישומי המחשב של בארוקוק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 7. כל הודעה לרכושה תבוצע לכתובת דוא"ל ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדוא"ל תחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 2 ימי עסקים מיום שנמסרה למשלוח
 8. בארוקוק אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

שירות לקוחות

 1. ניתן לפנות לנציגי השירות של בארוקוק באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או באחד האמצעים המופיעים בעמוד לרבות טלפון, פקס ומייל, בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

פרטיות

 1. בארוקוק רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגוד כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
 2. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.

ט.ל.ח